ରିସାଇକ୍ଲିଡ୍ ଡୋପ୍ ରଙ୍ଗିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଡୋପ୍ ରଙ୍ଗିତ ଫାଇବର |

 • Dope Dyed Bright Polyester Staple Fiber

  ଡୋପ୍ ରଙ୍ଗିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପଲିଷ୍ଟର ଷ୍ଟାପଲ୍ ଫାଇବର |

  ପ୍ରକାର:ରିସାଇକ୍ଲିଡ୍ ପଲିଷ୍ଟର ଷ୍ଟାପଲ୍ ଫାଇବର |
  ରଙ୍ଗ:ଡୋପ୍ ରଙ୍ଗ
  ବ: ଶିଷ୍ଟ୍ୟ:ନରମ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ, ଛୋଟ ରଙ୍ଗ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ରଙ୍ଗର ଦ୍ରୁତତା |
  ବ୍ୟବହାର:ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, କପଡା, ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ବୁଣା ହୋଇନଥାଏ |ଏହାକୁ ସୂତା, ଭିସକୋଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତନ୍ତୁ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ |