କୁମାରୀ କଟନ୍ ପରି ଫାଇବର |

 • Virgin Polyester Cotton-like Fiber

  ଭର୍ଜିନ ପଲିଷ୍ଟର କଟନ ପରି ଫାଇବର |

  ପ୍ରକାର:ରିସାଇକ୍ଲିଡ୍ ପଲିଷ୍ଟର ଷ୍ଟାପଲ୍ ଫାଇବର |
  ରଙ୍ଗ:କଞ୍ଚା ଧଳା |
  ବ: ଶିଷ୍ଟ୍ୟ:ଭଲ ସ୍ପିନିବିଲିଟି, ନିଖୁଣ ଏବଂ କପା ଭଳି ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ |
  ନରମ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ନିଖୁଣ |
  ବ୍ୟବହାର:ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ବୁଣା ହୋଇନଥିବା, କପଡା, ବୁଣା ଇତ୍ୟାଦି |