ଭର୍ଜିନ୍ ଡୋପ୍ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ମିଡଲେଣ୍ଟ୍ ଫାଇବର |

 • Dope Dyed Virgin Polyester Midlenth Fiber

  ଡୋପ୍ ଭର୍ଜିନ ପଲିଷ୍ଟର ମିଡଲେଣ୍ଟ ଫାଇବର |

  ପ୍ରକାର:ଭର୍ଜିନ୍ ମିଡଲେନ୍ଥ ପଲିଷ୍ଟର ଷ୍ଟାପଲ୍ ଫାଇବର |
  ରଙ୍ଗ:ଡୋପ୍ ରଙ୍ଗ
  ବ: ଶିଷ୍ଟ୍ୟ:ନରମ, ସ୍ପିନ୍ ଯୋଗ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ଗୁଣ, ଛୋଟ ରଙ୍ଗ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ରଙ୍ଗର ଦ୍ରୁତତା |
  ବ୍ୟବହାର:ଏହାକୁ ସ୍ପିନ୍, ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍, ବୁଣାକାର ଏବଂ ନନ୍ୱେନ୍ ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |ଏହାକୁ ସୂତା, ଭିସକୋଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତନ୍ତୁ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ |